Perunkirjoitus Tampere

Perunkirjoituksen tekeminen maksaa noin 590€ sisältäen todistajanpalkkion ja papereiden toimittamisen verottajalle. Varaamme kuitenkin mahdollisuuden hinnan tarkistukseen suuritöisempien perukirjojen tekemisen yhteydessä. Käymme asiakkaan kanssa aina läpi tarvittavat toimenpiteet ennen työn aloittamista.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Avustamme tarvittavien dokumenttien hankinnassa ja neuvomme asioiden hoidossa. Neuvonta on maksutonta.

Perunkirjoitus järjestetään toimitiloissamme.

Hankimme halutessanne tarvittavat sukuselvitykset. Kysy lisää tilauspalvelustamme  050-5022 044 tai arkisin 050-3725 599

Läheisen poismenon jälkeen joudumme kohtaamaan vaikeita kysymyksiä. Usein on jaksettava tarttua melko pian myös taloudellisiin kysymyksiin, vaikka ne mieluusti siirtäisikin tulevaisuuteen:

 • Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Tilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän osakkaat ja luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.
 • Perukirja on yhteenveto vainajan varoista ja veloista ja se toimii lisäksi myös veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille määrätään omaisuudesta maksettava perintövero.

Perunkirjoituksessa tarvittavat tiedot

 • Jokaiselta pesän osakkaalta oma, ns ”elää” virkatodistus, ja vainajalta katkeamaton virkatodistusketju siitä alkaen kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Evl-seurakuntien jäsenten todistukset tilataan siitä seurakunnasta, jossa on viimeksi ollut kirjoilla. Vuoden 2013 alusta seurakunnan kirjoittama virkatodistus kattaa ajan 1.10.1999 alkaen. Sitä aiemmalta ajalta ne on tilattava kustakin seurakunnasta erikseen. Tampereen ev.lut virkatodistusten tilaukset voi tehdä  täältä.
 • Väestörekisterissä olevilta tilaukset tehdään Digi- ja väestötietovirastosta.  Pääset tilaamaan tästä.
 • Tilattaessa muista mainita, että virkatodistus on perunkirjoitusta varten. Virkatodistuksen toimitusaika on useita viikkoja.

Voidakseen toimittaa laskuja pankin maksettavaksi pesän tililtä osakas tarvitsee pankkia varten virkatodistuksen, josta käy ilmi sukulaisuussuhde vainajaan.

Testamentit, avioehdot ja perukirjat

Perunkirjoituksessa oleellisia tietoja ovat mm. vainajan mahdollinen testamentti, aviopuolisoiden tekemä avioehto sekä aikaisempi perukirja, mikäli vainaja on ollut jakamattoman kuolinpesän osakkaana. Yllä mainitut dokumentit ja todistukset kannattaa toimittaa perunkirjoittajalle hyvissä ajoin ennen aiottua perunkirjoituspäivää, jotta ne voidaan käydä läpi ja mahdolliset puuttuvat paperit ja selvitykset ehditään vielä hankkia. Perunkirjoituksen toimittamiseen voidaan hakea jatkoaikaa, hae tarvittaessa jatkoaikaa  tästä.

Lisäksi perunkirjoituksessa tarvitaan
 • tallelokeroselvitys
 • selvitys henkivakuutuksesta / – ryhmähenkivakuutus korvauksista
 • annetut lahjat ja ennakkoperinnöt
 • käteiset varat
 • pankin tiliote / saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen
 • asunto-osakeyhtiön nimi ja osakekirjojen numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo
 • kiinteistön lainhuudatuspöytäkirjan ote ja käypä arvo
 • kuolinpesänosuudet
 • kulkuneuvot (autot, asuntovaunut, veneet ym.)
 • arvopaperit / arvo-osuudet
 • kauppaliikkeiden jäsenyydet / bonukset / etuudet
 • luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokastamuu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)
 • saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)
 • pankki- ja muut velat, pääoma ja korot kuolinhetkellä (myös lesken)
 • takaukset, kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista (vainajan velkaa)
 • sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso)
 • verotus, lisäverot / veronpalautukset
 • kuitit ja laskut hautajaiskuluista (hautaustoimisto, seurakunnan lasku, muistotilaisuuden kulut, kuolinilmoitus)
 • hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen
 • selvitys hautausavustuksesta / sosiaalivirasto tms.Kysy lisää perunkirjoituspalvelustamme 050-5022 044