­

Kuoleman jälkeiset korvaukset

Valtiokonttori maksaa invalidin kuoleman jälkeen korvauksina:

hautausapua
huoltoeläkettä
Lisäksi maksamme toimeentuloharkintaisesti seuraavia korvauksia:

 

lisähuoltoeläkettä
kertakaikkista korvausta
huoltoeläkettä uudelleen avioituneelle, jonka myöhemmin solmima avioliitto on päättynyt
Hautausapu

Valtiokonttori maksaa hautausapua, jos kuolleen invalidin työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia. Jos invalidin kuolema johtui korvattavasta vammasta tai sairaudesta, maksetaan hautausapua myös alle 20 prosentin invalidin kuoleman jälkeen.

Vuonna 2015 hautausavun suuruus on 2496,44 euroa.

Hautausavun hakeminen
Valtiokonttori voi maksaa ilman hakemustakin kuolinpesälle kuuluvan hautausavun vainajan elinkorkotilille eli tilille, jolle sotilasvammakorvaus on maksettu. Tällöin Valtiokonttorin lähettää kuolinpesälle vainajan viimeisellä kotiosoitteella tiedotteen hautausavun maksamisesta. Valtiokonttori maksaa kuolinpesälle hautausvun ilman selvitystä kulujen suuruudesta.

Mikäli osakas tai kuolinpesän ulkopuolinen on maksanut hautauskustannuksia omilla varoillaan, hän voi hakea hautauskustannuksia tositteiden perusteella Valtiokonttorilta. Jos Valtiokonttori on jo ehtiynyt maksaa hautausavun vainajan tilille, hän voi periä maksamiaan kustannuksia suoraan kuolinpesältä.

Hakemus hautausavun saamiseksi

Elinkorkotiliä pankissa ei ole syytä lakkauttaa, ennen kuin hautausapu ja muut mahdolliset kuolinpesälle kuuluvat korvaukset on maksettu.

Huoltoeläke

Valtiokonttori maksaa huoltoeläkettä leskelle ja alle 17-vuotiaalle lapselle invalidin kuoleman jälkeen, jos

invalidin työkyvyttömyysaste oli vähintään 30 prosenttia tai
invalidin kuolema johtui korvatuksi hyväksytystä vammasta tai sairaudesta.
Leskelle myönnettävän huoltoeläkkeen edellytyksenä on lisäksi, että

avioliitto on solmittu vähintään 3 vuotta ennen invalidin kuolemaa tai
avioliitosta on syntynyt lapsi.
Huoltoeläke (jatkohuoltoeläke) voidaan myöntää hakemuksesta myös 17 vuotta täyttäneelle lapselle, jos

17–23-vuotias lapsi on opiskelun takia on estynyt olemasta ansiotyössä tai
lapsella on ennen 17 ikävuotta syntynyt ruumiillinen tai henkinen vajavuus ja hän on sen vuoksi kykenemätön elättämään itseään
Huoltoeläkkeen hakeminen
Huoltoeläkettä haetaan Valtiokonttorilta oheisella lomakkeella.

Huoltoeläkkeen hakemuslomake

Toimeentuloharkintaiset korvaukset

Hakijalle, joka on invalidin kuoleman jälkeen vailla kohtuullista elatusta, myönnetään

invalidin kuoleman jälkeen maksettavia toimeentuloharkintaisia korvauksia
lisähuoltoeläkettä
kertakaikkista korvausta tai
uudelleen avioituneen lesken huoltoeläkettä
Kun harkitaan oikeutta mainittuihin korvauksiin tai lisähuoltoeläkkeen suuruutta, otetaan huomioon hakijan nettotulot ja omaisuus (myös invalidin kuolinpesän omaisuus).

Lisäksi vähennyksinä huomioidaan mm. kohtuulliset asumiskulut, sairauskulujen omavastuuosuuksia, välttämättömien velkojen korot sekä välttämättömän ulkopuolisen avun käytöstä johtuvat kustannukset.

Kelan hoitotuki kuitenkin usein kompensoi ulkopuolisesta avusta aiheutuneita kustannuksia. Hoitotuki tai sen saantimahdollisuus on katsottava ensisijaiseksi.

Mitkä kulut katsotaan asumiskuluiksi?
Asumiskuluja ovat vuokramenot, yhtiövastikkeet, erilliset lämmityskulut ja vesimaksut. Omakotitalon asumiskuluiksi hyväksytään 249 euroa kuukaudessa. Asumiskulut jaetaan kaikkien asunnossa asuvien kesken.

Satunnaisia sairaalakuluja ei oteta huomioon harkinnanvaraisia korvauksia myönnettäessä.

Huoltoeläke uudelleen avioituneelle leskelle

Sodassa kuolleen leski tai sotainvalidin leski, joka solmimansa uuden avioliiton vuoksi on menettänyt oikeutensa huoltoeläkkeeseen, voi saada uuden avioliiton purkauduttua uudelleen huoltoeläkettä (ns. entisen lesken huoltoeläke).

Edellytyksenä on, että lesken myöhempi avioliitto on purkautunut kuoleman tai avioeron myötä. Avioliiton purkautumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta.

Huoltoeläkkeen hakeminen
Uudelleen avioituneen lesken huoltoeläkettä on aina haettava Valtiokonttorilta. Sen saaminen riippuu hakijan toimeentulosta, sillä sitä maksetaan vain, jos leski on vailla kohtuullista elatusta.

Uudelleen avioituneen lesken huoltoeläke voidaan hakemuksesta myöntää hakijalle, jolta se on aiemmin hylätty, jos hänen toimeentulonsa on huomattavasti heikentynyt.

Huoltoeläkettä haetaan oheisella lomakkeella.

Uudelleen avioituneen lesken huoltoeläkkeen hakemuslomake

Kertakaikkinen korvaus

Kertakaikkinen korvaus voidaan maksaa hakemuksen perusteella 10–25 prosentin invalidin leskelle ja alle 17-vuotiaalle lapselle, jolla ei ole oikeutta huoltoeläkkeeseen. Edellytyksenä on, että hakija on vailla kohtuullista toimeentuloa.

Kertakaikkista korvausta ei yleensä myönnetä pysyvässä laitoshuollossa olevalle.

Korvauksen suuruus
Kertakaikkinen korvaus on yhden vuoden täyden huoltoeläkkeen suuruinen. Vuonna 2015 korvaus leskelle on 8285,01 euroa.

Korvauksen hakeminen
Kertakaikkista korvausta on haettava Valtiokonttorilta vuoden sisällä invalidin kuolemasta oheisella lomakkeella.

Kertakaikkisen korvauksen hakemuslomake

Lisähuoltoeläke

Huoltoeläkettä saavalla leskellä on mahdollisuus saada hakemuksesta lisähuoltoeläkettä toimeentulon vaikeutumisen perusteella. Myös huoltoeläkettä saavilla täysorvolla lapsella ja vanhemmalla on mahdollisuus saada lisähuoltoeläkettä kohtuullisen toimeentulon turvaamiseksi.

Lisähuoltoeläkettä ei yleensä myönnetä pysyvässä laitoshuollossa olevalle.

Lisähuoltoeläkkeen määrä
Vuonna 2015 lesken lisähuoltoeläke on hakijan toimeentulosta riippuen 49,03–604,77 €/kk.

Lisähuoltoeläkkeen määrää voidaan oikaista, jos saajan olosuhteissa tai toimeentulossa tapahtuu huomattava muutos. Samoin perustein voidaan lisähuoltoeläke myöntää hakemuksesta hakijalle, jolta se on aiemmin hylätty.

LÄHDE: Valtiokonttori

Täyden palvelun hautaustoimisto, 
Puhelin 050 - 502 2044 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)